default-header

Huisregels

Home100 jaar HEBESHuisregels
Home100 jaar HEBESHuisregels

Huisregels

Tijdens het evenement hanteren wij duidelijke huisregels

Bij betreden van het terrein gaat u hiermee akkoord en bent u verplicht zich aan deze regels te houden. Zorg er altijd voor dat u een geldig legitimatiebewijs bij u heeft, zonder geldig legitimatiebewijs kunnen wij u de toegang tot het feest weigeren.

 • Aanwijzingen van medewerkers van de organisatie alsmede politie, brandweer, GHOR, Security en ander bevoegd gezag dienen door de bezoeker onverwijld te worden opgevolgd.
 • Het is verboden om eigen consumpties (etenswaren, alcohol en non-alcoholische dranken} in bezit te hebben en mee te nemen op het terrein.
 • Consumpties kunnen alleen worden verkregen met de consumptiebonnen die bij de kassa’s op het evenementterrein te verkrijgen zijn. Restitutie van consumptiebonnen is niet mogelijk.
 • Het is verboden om alcohol te nuttigen onder de 18 jaar.
 • Het is als 18+er verboden om alcohol door te geven aan een persoon onder de 18 jaar.
 • Het is verboden om te roken in de tent. Alleen buiten op de daarvoor aangewezen rokersplek(ken)
 • Het is verboden om lachgas (soft)drugs te gebruiken of in bezit te hebben.
 • Het is verboden om wapens, stokken, messen of andere gevaarlijke voorwerpen in uw bezit te hebben. Huisdieren, geluidsapparatuur en obstakels mogen niet mee het terrein op.
 • Security alsmede de politie zijn steeds gerechtigd de bezoeker te visiteren op het bezit van ongeoorloofde voorwerpen en deze in voorkomend geval, in bewaring te nemen dan wel te vernietigen. Let op; in beslag genomen goederen worden na afloop van het evenement niet teruggegeven. Indien u medewerking aan fouilleren of onderzoek van tassen weigert, dient u het terrein te verlaten.
 • Verkoop van alcoholhoudende drank kan op grond van wangedrag en/of dronkenschap geweigerd worden.
 • Op gronde van gedrag op het terrein en/of openbare weg aangrenzend aan het evenement kan de organisatie, de beveiliging, of het personeel u de toegang weigeren.
 • Ongewenst gedrag als agressie en discriminatie wordt niet getolereerd en kan zonder voorafgaande waarschuwing verwijdering, toegang tot het terrein tot gevolg hebben dan wel kan men worden overgedragen aan de politie.
 • De organisatie, eigenaar van de locatie, de vrijwilligers of het personeel kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiële en/of immateriële schade, die u als bezoeker mocht ondervinden. Hieronder vallen ook diefstal en vermissing van spullen.
 • Het aanbrengen van letsel aan personen of schade aan gebouwen of materiaal zal worden verhaald bij de veroorzaker.
 • Wildplassen kan verwijdering van het terrein tot gevolg hebben.
 • Gekochte entreekaarten worden niet teruggenomen. Bij ontzegging van de toegang tot het evenement/terrein om welke reden dan ook, heeft u geen recht op restitutie van gelden.
 • Het betreden van de evenement locatie is geheel voor eigen risico.
 • U stemt ermee in dat de film/foto’s die gemaakt worden, voor promotionele en commerciële doeleinden gebruikt mogen worden, te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te exploiteren zonder dat hier rechten aan kunnen worden ontleend.
 • Wij behouden ons het recht voor om personen, gekleed in aanstootgevende kleding, de toegang te weigeren.
 • Vluchtwegen, eenieder dient zich bij aankomst op het evenemententerrein op de hoogte te stellen van de vluchtwegen die bij een calamiteit of dreiging daarvan gebruikt moeten worden.

In situaties waarin bovengenoemde huisregels niet voorzien, beslist de organisatie.

Champions League Club van 100 sponsoren

Sky Box Club van 100 sponsoren

Business Class Club van 100 sponsoren

Donateur Supporter Club van 100 sponsoren

Donateur Friend Club van 100

Autoservice Panheel Ittervoorter Betoncentrale Paul Beek
Bontrup Vastgoedontwikkeling Jack Frenken makelaars & adviseurs Plus Schulpen
Bouwbedrijf Leon Corstjens Jos Winkelmolen Ontwerp en Uitvoering Schuren Uitvaartzorg
Clerkx Bloembinders Jupiter Slagerij Tomassen
Cuypers-van Pol-Rubberg Advocaten Lars Peeters Smids Metaal
Delissen Groente en Fruit Ligro Trading Unibelt
Heel Fit Op het Broek Uitvaart Kern/architecten